Terms of Service

Čeština:

Podmínky zajištění služby

Osobní údaje:

Používáním materiálů MABEL potvrzuji, že údaje poskytnuté při registraci jsou podle mého nejlepšího vědomí správné. Beru na vědomí, že mé jméno a poskytnuté údaje budou uloženy jako důvěrný materiál k souborům uchovávaným provozovatelem MABEL v průběhu 1. fáze zveřejnění MABEL, tj. do 31. května 2021. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné jiné organizaci ani veřejně zobrazovány na webových stránkách. Beru na vědomí, že mohu požádat o odstranění mých údajů kontaktováním administrátorů MABEL a to pomocí formuláře umístěného v sekci Kontakt na webu MABEL. Beru na vědomí, že tato dohoda je považována za ověření mého elektronického podpisu a potvrzuje mé přijetí těchto podmínek.

Užívání testových materiálů:

Používáním materiálů MABEL vyjadřuji svůj souhlas s ochranou integrity testů MABEL tím, že je budu používat výhradně pro své vlastní účely. Souhlasím s převzetím vlastnictví materiálů testové baterie MABEL a odpovědnosti za etické užívání této testové baterie. Prohlašuji, že testovou baterii MABEL nepředám žádnému dalšímu uživateli, nebudu je žádným způsobem reprodukovat ani upravovat pro další šíření. Souhlasím s tím, že odpovědnost za nakládání s údaji získanými administrací testů MABEL je na mě a mé organizaci, a nikoli na diagnostickém nástroji MABEL nebo poskytovatelích tohoto nástroje. Jsem si vědom/vědoma toho, že tato dohoda je považována za ověření mého elektronického podpisu a potvrzuje mé přijetí těchto podmínek.

English:

Terms of Service

Personal Details:

By using MABEL materials I certify the details supplied at registration are correct to the best of my knowledge. I understand that my name and details supplied will be added to the confidential registration files held by MABEL during Phase 1, until 31 May 2021. This information will not be passed on to any other organisation nor displayed publicly on the website. I understand that I can request the removal of my details by contacting the MABEL administrators using the form found on the Contact Us page. I am aware that this agreement is considered a verification of my electronic signature and confirms my acceptance of these terms.

Test Usage:

By using MABEL materials I agree to protect the integrity of these tests by using them solely for my own purposes. I agree to take ownership and responsibility for the ethical use of these tests. I will not pass them on to any user who and will not reproduce or adapt them for further dissemination. I agree that the responsibility for handling the data obtained from the tests is with me and my organization, and not with the MABEL tool or tool providers. I am aware that this agreement is considered a verification of my electronic signature and confirms my acceptance of these terms.

Español:

Condiciones del servicio

Información personal:

Al utilizar los materiales MABEL certifico que la información suministrada al registrarme es correcta a mi conocimiento. Entiendo que mi nombre y los datos proporcionados se añadirán a los archivos confidenciales de registro en poder de MABEL durante la Fase 1, hasta el 31 de mayo de 2021. Esta información no se transmitirá a ninguna otra organización ni se mostrará públicamente en el sitio web. Entiendo que puedo solicitar la eliminación de mis datos poniéndome en contacto con los administradores de MABEL, utilizando el formulario que se encuentra en la página Contáctenos. Soy consciente de que este acuerdo se considera una verificación de mi firma electrónica y confirmo mi aceptación de estas condiciones.

Uso de la prueba:

Al utilizar los materiales de MABEL, acepto proteger la integridad de estas pruebas utilizándolas únicamente para mis propios fines. Acepto asumir la propiedad y la responsabilidad para el uso ético de estas pruebas. No se los transmitiré a ningún usuario para que los reproduzca o los adapte para su posterior difusión. Estoy de acuerdo en que la responsabilidad de manejar los datos obtenidos de las pruebas es mía y de mi organización, y de la herramienta MABEL o sus proveedores. Soy consciente de que este acuerdo se considera una verificación de mi firma electrónica y confirma mi aceptación de estas condiciones.