Cofrestru

Rydych yn cofrestru ar gyfer fersiwn Cam 1 offeryn MABEL, a fydd ar gael tan 31 Mai 2021. Bydd y Telerau Defnyddio a nodir yn y ffurflen gofrestru hon yn berthnasol yn ystod Cam 1. Bydd eich gwybodaeth gofrestru yn cael ei storio tan 31 Mai 2021, ac ar ôl hynny bydd yn cael ei ddinistrio’n ddiogel oni bai eich bod yn gofyn i’ch data gael ei ddileu cyn y dyddiad hwn. Amlinellir y telerau llawn yn ein Polisi Preifatrwydd.

Bwriedir i’r prosiect MABEL barhau yng Ngham 2 o Fehefin 2021. Hysbysir pob defnyddiwr cofrestredig cyn diwedd Cam 1 o’r cyfle i ailgofrestru.

Os ydych wedi cofrestru ac yn methu â chyrchu deunyddiau prawf, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â ni.    
     
   

Enw defnyddiwr, Cyfrinair a chyfeiriad Email

Rhowch eich cyfeiriad e-bost ac yna'ch enw defnyddiwr dymunol a chyfrinair cryf.

Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.
Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.

Proffesiwn a Chymhwyster

Mae MABEL wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio gan aseswyr cymwys o anghenion addysgol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: seicolegwyr addysg, athrawon / cydgysylltwyr anghenion addysgol arbennig, athrawon llythrennedd / dyslecsia arbenigol, a therapyddion iaith a lleferydd. Mae hefyd wedi'i fwriadu ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb sy'n arbenigo ym maes datblygu llythrennedd. Yn olaf, gall y deunyddiau MABEL fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr addysg uwch yn y meysydd addysgol a chlinigol perthnasol a restrir uchod.To ensure that MABEL is used by qualified and eligible registrants, we will seek confirmation of your status in the category of user that you will select below. As soon as we have confirmation, we will enable you to access the MABEL materials.

Caniatadau a Chytundeb

Manylion Cyswllt Corff Sefydliadol / Achrededig