Tasg Sillafu Geiriau Graddedig

Prif bwrpas y prawf hwn yw asesu gallu’r plentyn i sillafu geiriau cymhleth yn orgraffyddol, sef rhai ni ellir eu sillafu’n syml ar sail y cysylltiadau mwyaf nodweddiadol rhwng sain a llythyren. Mae’r naw eitem gyntaf yn eiriau primaidd sylfaenol (y rhai a asesir hefyd yn y Prawf Sillafu Geiriau Sylfaenol – eitemau 2-10), tra bod y 26 gair prawf sy’n weddill yn cynnwys amrywiaeth o anghysondebau mapio sain i lythyren, ac felly, i’w sillafu’n gywir, mae’n rhaid i’r plentyn gael ychydig o wybodaeth lefel uwch am yr orgraff. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am gonfensiynau dilyniant llythyrau (graffotactig), morffolegol a morffoffonolegol confensiynau codio, a gwybodaeth am eithriadau. Yn ogystal â chynnwys anghysondebau rhwng sain a llythyren, mae’r geiriau prawf hefyd yn amrywio yn eu strwythurau sillafog (e.e., 1 i 3 sill o ran hyd, gyda chlystyrau cytseiniol neu heb glystyrau cytseiniol). Mae rhai o’r patrymau sillafu yn symlach, ac wedi’u dysgu yn gynharach nag eraill, ac yn unol â hynny, mae’r eitemau prawf yn cael eu cyflwyno yn nhrefn anhawster. Mae’r dasg hon yn galluogi gwerthuso gwybodaeth esblygol plant o agweddau ar sillafu confensiynol yn ychwanegol at gysylltiadau sylfaenol rhwng sain a llythyren.

Ystod Oedran

Mae’r dasg sillafu hon wedi’i chynllunio ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 1 i Flwyddyn 5, er y gallai fod yn fesur sensitif ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd hŷn, yn enwedig y rhai sydd ag anawsterau darllen a sillafu.

Sgorio

Rhoddir sgôr i bob sillafiad am gywirdeb ‘deuaidd’, hynny yw, dyfernir un pwynt am sillafu’n hollol gywir a sero am sillafu anghywir, gan gynhyrchu sgôr allan o 35. Yn ogystal, anogir gweinyddwyr y prawf i drawsgrifio sillafu anghywir ac ystyried a yw’r plentyn yn profi anawsterau penodol gyda phatrymau sillafu penodol neu fathau o gonfensiynau sillafu (e.e. morffoleg, sillafu geiriau eithriadol, ac ati). Er nad ydym yn rhoi normau ar gyfer dadansoddi gwallau ar hyn o bryd, gallant roi dealltwriaeth ragorol am gryfderau a gwendidau plant unigol yn eu gwybodaeth am sillafu.

Normau

Mae normau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd ar gyfer Blynyddoedd 1, 3, 4, 5 a 6.

Deunyddiau gweinyddu

Taflen Cyfranogwr a phensil neu ysgrifbin (fel a geir fel rheol yn ystafell ddosbarth y plentyn) ar gyfer y cyfranogwr

Taflen Sgorio Tasg Sillafu Geiriau Graddedig

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn fwyaf diweddar o’r prawf

Ferswin prawf: 2

Ferswin normau: 1

Wedi’i ddiweddaru : 12.03.21

Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.