Test psaní složitějších slov

Tento test umožňuje zjistit, jak děti píší pravopisně složitější slova. Tedy slova, pro jejichž zápis musí dítě používat více než jen znalost jednoduchých vztahů mezi hláskami a písmeny.

Prvních sedm slov v testu jsou slova jednoduchá (jsou zahrnuta i v Testu psaní jednoduchých slov – položky 2-8). Dalších 34 slov je rozdělených do skupin, ve kterých se uplatňují různé typy nepravidelností v korespondenci hlásky a písmene. Správný zápis složitějších slov vyžaduje znalosti o psaní tzv. “vyššího řádu”. Ty zahrnují např. znalosti o způsobu řazení písmen ve slovech (grafotaktická pravidla), znalost morfologických a morfonologických pravidel a také znalost zápisu vybraných (např. cizích nebo vyjmenovaných) slov. Kromě uvedených nepravidelností na úrovni vztahu hlásky a písmene se slova v testu také liší délkou a hláskovou stavbou slabik (1 až 3 slabičné, s/bez souhláskových shluků). Některé pravopisné jevy jsou snazší a děti si je osvojují dříve, jiné jsou složitější. Testové položky jsou proto seřazeny podle narůstající vývojové náročnosti. Tento test tak umožňuje hodnotit znalost pravopisných pravidel složitějších než je jednoduché spojení hláska – písmeno. 

Věkové rozpětí

Tento test je určený pro děti v 1. až 3. ročníku základní školy. Může být ale užíván i u žáků vyšších ročníků, kteří mají obtíže se čtením nebo psaním. 

Hodnocení (přesnost)

Správnost zápisu každého slova hodnotíme binárně, tedy udělujeme 1 bod za správně napsané slovo a 0 bodů za chybně napsané slovo; maximální možné skóre v testu je 41 bodů. Kromě uvedeného způsobu hodnocení dále doporučujeme do záznamového archu pořizovat v průběhu administrace testu záznam o chybně napsaných slovech. To může následně v rámci vyhodnocení pomoci posoudit, zda má dítě potíže s určitým typem pravopisného jevu (např. s vyjmenovanými slovy). Pro potřeby vyhodnocení chyb je připraven doporučený postup jak chyby posuzovat. Pravopisné jevy ve slovech jsou vždy pro přehlednost podtrženy. Ačkoli pro analýzy chyb aktuálně neposkytujeme normy, může provedení analýzy chyb pomoci dobře popsat silné a slabé stránky pravopisných dovedností testovaného dítěte.

Normy

Normy k tomuto testu jsou v současnosti připraveny pro 1. a 2. ročník základní školy.

Materiály a pomůcky pro administraci testu

List pro záznam psaní určený dítěti, tužka nebo pero (podle toho, jak je dítě zvyklé nebo co je běžné v jeho třídě). 

Záznamový arch pro Test psaní složitějších slov.

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 28/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.