Test písania zložitejších slov

Tento test prednostne zisťuje, či dieťa dokáže napísať pravopisne zložitejšie slová, ktoré vyžadujú nielen znalosť jednoduchých vzťahov medzi hláskami a písmenami. Prvých sedem slov je jednoduchých (sú zahrnuté v Teste písania jednoduchých slov – položky 2-8). Ďalších 34 slov je rozdelených na skupiny slov, v ktorých sa uplatňujú rozdielne typy nepravidelností. Správne napísanie zložitejších slov vyžaduje znalosti o písaní “vyššieho rádu”. Tieto zahŕňajú znalosti o sekvenciách hlások (grafotaktické pravidlá), morfologické pravidlá a morfofonologické pravidlá a tiež znalosť vybraných slov. Okrem týchto nepravidelností sa slová líšia aj podľa dĺžky a štruktúry slabík (1- až 3-slabičné, s/bez spoluhláskových zhlukov). Niektoré pravopisné javy sú jednoduchšie a deti si ich osvoja skôr, iné sú zložitejšie. Testové položky zoradené podľa narastajúcej náročnosti. Tento test umožňuje hodnotiť u detí znalosť pravopisných pravidiel, ktoré sú zložitejšie ako len jednoduché korešpondencie hláska – písmeno. 

Vekové rozpätie

Tento test je určený pre deti v 1. až 3. ročníku základnej školy. Môže sa použiť aj u žiakov vyšších ročníkov, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo písaní.

Hodnotenie (presnosť)

Správnosť každého slova hodnotíme binárne, teda udelíme 1 bod za správne napísané slovo a 0 bodov za chybne napísané slovo, maximálne celkové skóre je 41. Okrem toho odporúčame, aby si vyšetrujúci prepísali chybné slová do záznamového hárku a urobili analýzu, či má dieťa ťažkosti s určitým typom pravidla (napr. s vybranými slovami). Na to slúži postup na analýzu chýb. Pravopisné javy v slovách sú podčiarknuté. Hoci v súčasnosti neposkytujeme normy pre takéto subskóre, analýza chýb môže veľmi dobre odhaliť silné a slabé stránky pravopisných schopností dieťaťa.  

Normy

Normy k tomuto testu sú v súčasnosti vytvorené pre 1.  a 2. ročník základnej školy.

Materiály a pomôcky pre administráciu testu

Hárok na písanie pre dieťa, ceruzka alebo pero (ako je dieťa zvyknuté alebo čo je bežné v triede). Záznamový hárok pre Test písania slov.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 20.11.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.