O MABEL

Ako sme vytvorili MABEL

Táto testová batéria sa tvorila v priebehu štyroch rokov (2008-2012) ako súčasť rozsiahleho longitudinálneho medzijazykového výskumu ranej gramotnosti v angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine – v rámci projektu ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages). Projekt bol financovaný 7. rámcovým programom EC Marie Curie – Initial Training Network (FP7/2007-2013) číslo zmluvy 215961. Hlavným cieľom projektu bolo opísať kľúčové kognitívne, jazykové a environmentálne prediktory vývinu gramotnosti u detí od materskej školy po druhý ročník základnej školy. Realizovali sme päť výskumných štúdií, v každej krajine jednu. Testové materiály sú v súčasnosti k dispozícii v angličtine, španielčine, češtine a slovenčine, vo francúzštine sa pripravujú. Dodatočne bola vyvinutá aj verzia batérie vo velšskom jazyku.

Obsah

MABEL obsahuje najdôležitejšie a citlivé hodnotenia včasnej gramotnosti, ktoré boli potvrdené v každom jazyku projektu ELDEL. Jedinečnou vlastnosťou batérie MABEL je, že každý test bol vytvorený tak, aby bol paralelný (priamo porovnateľný) vo všetkých jazykoch. Posudzované zručnosti sú: znalosť listov, informovanosť o fonémoch a rýchle pomenovanie, ako aj čítanie a pravopis.

K dnešnému dňu boli publikované štyri hlavné práce, v ktorých boli tieto testy použité pri krížových jazykových porovnaniach (Caravolas et al., 2012, 2013, 2017, 2019).

V každom jazyku je k batérii prístup po registrácii na stiahnutie na účely správy papiera a ceruziek a / alebo na správu pomocou počítača.

Ako sa orientovať

Na karte “Testy” nájdete rôzne jazykové verzie batérie. Prístup k nim získate kliknutím na vlajku jazyka, ktorý chcete používať. Ak chcete získať prístup k týmto materiálom, prejdite na kartu SIGN IN a zaregistrujte sa, aby ste sa stali prihláseným používateľom testu MABEL.

Poďakovanie

Medzi tímy, ktoré spolupracovali na pôvodnom pracovnom balíku ELDEL (WP1), ktoré viedli k testovacej batérii MABEL, patrili vedci vedci Markéta Caravolas (koordinátorka projektu), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; Skúsený výskumný pracovník Petroula Mousikou, výskumní pracovníci v ranom štádiu Corina Effrim, Miroslav Litavsky, Eduardo Onochie, Naymé Salas, Miroslava Schöffelová. Zúčastnené univerzity boli: Bangor University, Wales, UK; University of Poitiers, FR; University of Granada, SP; Univerzita Blaise Pascala, Clermont Ferrand, FR; University of York, UK; Univerzita Komenského v Bratislave, SK; Univerzita Karlova, CZ.

Referencie nájdete na našej stránke publikácií.