O MABEL

Ako sme vytvorili MABEL

Táto testová batéria sa tvorila v priebehu štyroch rokov (2008-2012) ako súčasť rozsiahleho longitudinálneho medzijazykového výskumu ranej gramotnosti v angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine – v rámci projektu ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages). Projekt bol financovaný 7. rámcovým programom EC Marie Curie – Initial Training Network (FP7/2007-2013) číslo zmluvy 215961. Hlavným cieľom projektu bolo opísať kľúčové kognitívne, jazykové a environmentálne prediktory vývinu gramotnosti u detí od materskej školy po druhý ročník základnej školy. Realizovali sme päť výskumných štúdií, v každej krajine jednu. V súčasnosti sú testové materiály k dispozícii v angličtine, španielčine, češtine, slovenčine a waleštine, francúzština bude pridaná čoskoro. Okrem toho pracujeme tiež na portugalskej a poľskej jazykovej verzii našich testov. 

Obsah

MABEL obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti, ktoré boli overené v každom jazyku projektu ELDEL. Jedinečnou vlastnosťou batérie MABEL je, že každý test bol vytvorený tak, aby bol paralelný (priamo porovnateľný) vo všetkých jazykoch. Testy sú zamerané na diagnostiku týchto schopností: znalosť písmen, fonematické uvedomovanie, rýchle menovanie, čítanie a pravopisné schopnosti.

Doteraz sme publikovali štyri výskumné štúdie, v ktorých sme tieto testy použili na priame medzijazyké porovnávanie (Caravolas et al., 2012, 2013, 2017, 2019).

Ďalšie publikácie o MABEL:

Mikulajová, M. (2019). MABEL – multijazyková batéria testov ranej gramotnosti, založená na dôkazoch [MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy – An evidence-based tool]. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, 2, 134–146.

Ako sa orientovať

Na karte TESTY nájdete rôzne jazykové verzie batérie. Prístup k nim získate kliknutím na vlajku jazyka, v ktorom chcete testy používať. Ak chcete získať prístup k týmto materiálom, prejdite na kartu SIGN IN a zaregistrujte sa, aby ste sa stali prihláseným používateľom testov MABEL. Testy batérie vo verzii ceruzka-papier získate v každom jazyku na základe registrácie. Testy v počítačovo podporenej verzii budú nasledovať.

Poďakovanie

V pôvodnom projekte ELDEL (WP1), ktorý viedol k vytvoreniu batérie testov MABEL, pracovali: Senior Scientists Markéta Caravolas (koordinátorka projektu), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; Experienced Researcher Petroula Mousikou a Early Stage Researchers Corina Effrim, Miroslav Litavsky, Eduardo Onochie, Naymé Salas, Miroslava Schöffelová. Na projekte spolupracovali tieto univerzity: Bangor University, Wales, UK; University of York, UK; Universidad de Granada, SP; Université de Poitiers, FR; Université  Blaise Pascal, Clermont Ferrand, FR; Univerzita Komenského, Bratislava, SK; Univerzita Karlova, ČR. Do projektu WP1 boli zapojení tiež spolupracujúci a hosťujúci výskumníci Arne Lervåg z Universitetet i Oslo, Nórsko a Brett Kessler z Washington University v USA. 

Citovanie a odkazy (referencie)

Pri citovaní webovej stránky MABEL používajte, prosím, tento odkaz:

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2019). Multilanguage Assessment Battery of Early LiteracyMABEL. https://www.eldel-mabel.net/

Pri citovaní jednotlivých slovenských testov používajte, prosím, tento odkaz:

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2018).Testy. Multilanguage Assessment Battery of Early LiteracyMABEL. https://www.eldel-mabel.net/sk/test/

Referencie nájdete na našej stránke publikácií.