O MABEL

Ako sme vytvorili MABEL

Táto testová batéria sa tvorila v priebehu štyroch rokov (2008-2012) ako súčasť rozsiahleho longitudinálneho medzijazykového výskumu ranej gramotnosti v angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine – v rámci projektu ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages). Projekt bol financovaný 7. rámcovým programom EC Marie Curie – Initial Training Network (FP7/2007-2013) číslo zmluvy 215961. Hlavným cieľom projektu bolo opísať kľúčové kognitívne, jazykové a environmentálne prediktory vývinu gramotnosti u detí od materskej školy po druhý ročník základnej školy. Realizovali sme päť výskumných štúdií, v každej krajine jednu. Testové materiály sú v súčasnosti k dispozícii v angličtine, španielčine, češtine a slovenčine, vo francúzštine sa pripravujú. Dodatočne bola vyvinutá aj verzia batérie vo velšskom jazyku.

Obsah

MABEL obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti, ktoré boli overené v každom jazyku projektu ELDEL. Jedinečnou vlastnosťou batérie MABEL je, že každý test bol vytvorený tak, aby bol paralelný (priamo porovnateľný) vo všetkých jazykoch. Testy sú zamerané na diagnostiku týchto schopností: znalosť písmen, fonematické uvedomovanie, rýchle menovanie, čítanie a pravopisné schopnosti.

Doteraz sme publikovali štyri výskumné štúdie, v ktorých sme tieto testy použili na priame medzijazyké porovnávanie (Caravolas et al., 2012, 2013, 2017, 2019).

Batériu testov možno získať v každom jazyku po registrácii vo forme ceruzka-papier a/alebo ako počítačovo podporenú administráciu testov.

Ako sa orientovať

Na karte TESTY nájdete rôzne jazykové verzie batérie. Prístup k nim získate kliknutím na vlajku jazyka, v ktorom chcete testy používať. Ak chcete získať prístup k týmto materiálom, prejdite na kartu SIGN IN a zaregistrujte sa, aby ste sa stali prihláseným používateľom testov MABEL.

Poďakovanie

V pôvodnom projekte ELDEL (WP1), ktorý viedol k vytvoreniu batérie testov MABEL, pracovali: Senior Scientists Markéta Caravolas (koordinátorka projektu), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; Experienced Researcher Petroula Mousikou a Early Stage Researchers Corina Effrim, Miroslav Litavsky, Eduardo Onochie, Naymé Salas, Miroslava Schöffelová. Na projekte spolupracovali tieto univerzity: Bangor University, Wales, UK; University of York, UK; Universidad de Granada, SP; Université de Poitiers, FR; Université  Blaise Pascal, Clermont Ferrand, FR; Univerzita Komenského, Bratislava, SK; Univerzita Karlova, ČR.

Referencie nájdete na našej stránke publikácií.