Test písania jednoduchých slov

Test písania jednoduchých slov hodnotí schopnosť dieťaťa napísať jednoduché, deťom dobre známe slová, ktoré sú zahrnuté v šlabikároch alebo ich deti poznajú z bežných písaných textov. Test obsahuje osem položiek. Prvé dve položky – meno dieťaťa a slovo MAMA – sú v rámci testovania použité ako zácvičné slová, aby sme uľahčili dieťaťu písanie, ale zároveň tieto slová sú už zahrnuté do skórovania. Ostatné slová tvoria dve vysoko frekventované podstatné mená a štyri vysoko frekventované neplnovýznamové slová.

Vekové rozpätie

Tento test je určený pre deti v poslednom ročníku materskej školy a pre žiakov prvého ročníka. Môže sa použiť aj u žiakov vyšších ročníkov, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo písaní.
Aj keď sa deti v predškolskom veku ešte formálne neučia písať, mnohé už majú nejaké predstavy či znalosti o písaní a už v tomto období spôsob, ako píšu slová, môže byť informatívny z hľadiska hodnotenia ich súčasných a budúcich pisateľských schopností.

Hodnotenie (presnosť)

Každé sorávne napísané slovo hodnotíme jedným bodom, nesprávne napísané slovo hodnotíme nulou. Dieťa teda môže celkove získať osem bodov. Odporúčame pre potreby kvalitatívneho hodnotenia zaznamenať prepis, čo dieťa presne napísalo. Prepisy nám odkrývajú, aké má dieťa predstavy o písaní, aj nás informujú o úrovni schopností, ktoré prispievajú k osvojovaniu pravopisných schopností.
Test zadávame celý.

Normy

Normy k tomuto testu sú v súčasnosti vytvorené pre posledný ročník materskej školy a pre polrok 1. ročníka ZŠ, kedy si deti bežne osvojujú písanie
jednoduchých slov.

Materiály a pomôcky pre administráciu testu

Hárok na písanie pre dieťa, ceruzka alebo pero (ako je dieťa zvyknuté alebo čo je bežné v triede).
Záznamový hárok pre Test písania jednoduchých slov.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 09.05.2019

Pre prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.