Test izolácie hlások

Schopnosť izolovať (vyčleňovať) hlásky v pseudoslovách, ktoré majú rozdielnu úroveň fonologickej zložitosti. Cieľové fonémy sú prvé spoluhlásky a posledné spoluhlásky v pseudoslovách.

Vekové rozpätie

Izolácia foném je konceptuálne menej náročná ako vynechávanie foném. Preto je vhodná pre deti v poslednom ročníku materskej školy a pre 1. ročník ZŠ a pre deti so suspektnou alebo potvrdenou fonologickou poruchou a/alebo ťažkosťami v čítaní a písaní.

Skórovanie: správnosť 

Meriame len správnosť. Ak deti dosahujú vysokú správnosť (³ 80%) v prvej aj poslednej hláske v tomto teste, odporúčame použiť náročnejší Test vynechávania hlások, v ktorom sa meria aj správnosť, aj čas.

Normy

Normy sú podľa ročníkov v súčasnosti dostupné pre posledný ročník materskej školy a žiakov 1. ročníka ZŠ (polrok 1. ročníka).

Pomôcky na administráciu

Diktafón. Záznamový hárok k Testu izolácie hlások.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:

Verzia testu: 2

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 01.07.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.