Test izolácie hlások

Schopnosť izolovať (vyčleňovať) hlásky v pseudoslovách, ktoré majú rozdielnu úroveň fonologickej zložitosti. Cieľové fonémy sú prvé spoluhlásky a posledné spoluhlásky v pseudoslovách.

Vekové rozpätie

Izolácia foném je konceptuálne menej náročná ako vynechávanie foném. Preto je vhodná pre deti v poslednom ročníku materskej školy a pre 1. ročník ZŠ a pre deti so suspektnou alebo potvrdenou fonologickou poruchou a/alebo ťažkosťami v čítaní a písaní. 

Skórovanie: správnosť 

Meriame len správnosť.  Ak deti dosahujú vysokú správnosť  (≥ 80%) v prvej aj poslednej hláske v tomto teste, odporúčame použiť náročnejší Test vynechávania hlások, v ktorom sa meria aj správnosť, aj čas.

Normy

Normy sú podľa ročníkov v súčasnosti dostupné pre posledný ročník materskej školy a žiakov 1. ročníka ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón. Záznamový hárok k Testu izolácie hlások.

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu:

Verzia testu: 2

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 10.08.20Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.