Obrázkovo-slovný test čítania

Toto je 3-minútový test tichého čítania slov. Dobrý výkon závisí na znalosti daných slov a na schopnosti prečítať štyri napísané slová, obzvlášť na rozlíšení kľúčového slova a (grafo)fonologického distraktora.

Vekové rozpätie

Test je vhodný pre deti od posledného ročníka materskej školy po koniec 4. ročníka ZŠ. Je určený na individuálne aj skupinové testovanie. Inštrukcie pre administrátora, uvedené nižšie, sú formulované tak, ako keď test administrujeme skupinovou formou.

Skórovanie: výkon v tichom čítaní slov

Celkové skóre tichého čítania slov predstavuje počet správnych odpovedí v časovom limite 3 minút.

Skórovanie: analýza chýb

Analýza chýb umožňuje administrátorovi usudzovať o tom, čo môže byť na pozadí  nesprávneho čítania u daného dieťaťa. Ak dieťa volí prevažne (grafo)fonologické distraktory (FON), môže to poukazovať na nedostatočne osvojenú schopnosť dekódovania. Prevaha sémantických distraktorov (SÉM) v odpovediach zas poukazuje na nedostatočnú znalosť daných slov a úlohu tu môže hrať aj slabá zraková percepcia obrázkov alebo slabá zraková pozornosť. Tendencia k výberu nesúvisiacich slov (NES) alebo k náhodne vyberaným odpovediam poukazuje na celkove slabé dekódovanie a rozpoznávanie slov.

Normy

V súčasnosti sú vytvorené slovenské normy pre posledný ročník materskej školy a 1. a 2. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Stopky.  Testový zošit k Obrázkovo-slovnému testu čítania.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:  

Verzia testu: 2

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 01.07.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.