Test znalosti písmen – písanie písmen

Tento test zisťuje schopnosť detí písať písmená na diktát. Môžeme ho považovať za indikátor raného písania. Písanie písmen je zložitejšie ako jeho protiklad menovanie písmen, pretože vyžaduje pamäťové vybavenie patričného písmena, aktiváciu jeho ortografickej formy a napísanie do testového hárku. Test obsahuje pätnásť písmen: päť písmen samohlások (samohláska /i/ má nekonzistentný zápis i/y), päť spoluhlások s konzistentným zápisom (ako napr. /m/, /r/, /j/) a päť spoluhlások s relatívne nekonzistentným zápisom z dôvodu spodobovania (napr. /p/, /t/, /f/). Test nie je časovo limitovaný a môže sa administrovať individuálne aj v malých skupinkách detí.

Vekové rozpätie

Test je vhodný pre deti v poslednom ročníku materskej školy a v prvom ročníku a môže sa využívať aj u starších detí, ktoré majú ťažkosti s čítaním a písaním. Napriek tomu, že väčšina detí v materskej škole sa ešte neučila písať písmená, mnohé deti už poznajú niektoré písmená a aj v tomto období schopnosť písania písmen môže byť informatívna z hľadiska budúcich výkonov v gramotnosti.

Skórovanie: presnosť

Počítame dva body za každé správne napísané písmeno, ktoré má aj správnu priestorovú orientáciu a jeden bod, ak je písmeno správne, ale má nesprávnu priestorovú orientáciu. Chybné odpovede hodnotíme nula bodmi. Testovanie prerušíme, ak dieťa odmietne napísať  šesť po sebe nasledujúcich písmen. Nezabudnite, že pokiaľ je dieťa ochotné písať, test robíme celý bez ohľadu na počet chýb, ktoré dieťa urobí.

Normy

Normy sú v súčasnosti vytvorené pre posledný ročník materskej školy a 1. ročník ZŠ; deti si osvojujú písanie písmen ku koncu 1. roč. ZŠ. Normy sú len pre celkové skóre presnosti.

Pomôcky na administráciu

Hárok na písanie a pero alebo ceruzka pre dieťa (čím je zvyknuté písať). Záznamový hárok k Testu písania písmen.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 09.05.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.