Znajomość liter – pisanie liter

Test mierzy zdolność zapisywania dyktowanych liter, którą można uznać za wskaźnik wczesnych kompetencji w zakresie pisowni. Zapisywanie liter jest bardziej złożonym zadaniem niż nazywanie liter, gdyż wymaga odpamiętania litery (lub grupy liter) odpowiadającej danej głosce, aktywacji formy graficznej tej litery, wreszcie jej zapisu na karcie testowej.   Test obejmuje piętnaście liter; pięć z nich reprezentuje samogłoski, a dziesięć spółgłoski. Dziesięć głosek ma stosunkowo konsekwentną reprezentację w ortografii polskiej — są niemal zawsze zapisywane tą samą literą (np. /m/, /b/), natomiast pozostałe pięć jest reprezentowane stosunkowo niekonsekwentnie ((np. /s/: w wygłosie wyrazów może być zapisane jako <s> (np. las, czas) lub <z> (np. gaz, głaz).  W tej drugiej grupie liter dopuszczamy alternatywne formy zapisu. Test nie ma limitu czasu i można go przeprowadzać w małych grupach lub indywidualnie.

Zakres wieku

Test jest odpowiedni dla dzieci w zerówce oraz klasie 1. Może też być odpowiedni dla starszych dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.  Wiele dzieci wieku przedszkolnym również zna niektóre litery chociaż nie była ich uczona w sposób systematyczny. Umiejęstność zapisywania liter może być predyktorem przyszłych osiągnięć w zakresie czytania i pisania również w tej grupie.

Obliczanie wyników(poprawność)

Przyznajemy dwa punkty za każdą literę napisaną poprawnie pod względem kształtu i orientacji kierunkowej.

Przyznajemy jeden punkt za:

  • Każdą literę poprawną pod względem kształtu, lecz nieprawidłowo zorientowaną na płaszczyźnie.
  • Alternatywne (fonologicznie sensowne) formy zapisu (zgodnie z kluczem w arkuszu wyników)

Litery niepoprawne pod względem kształtu otrzymują 0 punktów.  Badanie przerywamy, kiedy dziecko odmówi podjęcia próby napisania sześciu kolejnych liter pod rząd.  Jeśli dziecko chce próbować kontynuujemy badanie, niezależnie od liczby błędów popełnionych przez dziecko.

Normy

Obecnie istnieją angielskie normy dla dzieci w “zerówce” [Reception Year] oraz klasie 1 [Year 1] (dzieci zazwyczaj dochodzą do perfekcji w wykonaniu tego testu przed końcem klasy 1).

Materiały i narzędzia

Karta Zapisu oraz ołówek lub pióro (takie narzędzie pisarskie, z którego dziecko zazwyczaj korzysta).

Pisanie Liter: instrukcje badania i obliczania wyników.

Pisanie Liter: arkusz badania (dla dziecka).

Pisanie liter: arkusz wyników.

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

You must be logged in to access test materials.