Test znalosti písmen – menovanie písmen

Tento test zisťuje znalosť veľkých a malých písmen abecedy. Dieťa má povedať, ako sa písmená – veľké aj malé – vyslovujú (napr. /m/) a aký je ich názov v abecede (napr. /em/).  Veľké a malé písmená hodnotíme zvlášť a uvádzame pre ne skóre presnosti. V teste sa nemeria čas a deti testujeme individuálne.

Vekové rozpätie

Tento test je vhodný pre deti od materskej školy po koniec prvého ročníka ZŠ a tiež pre staršie deti, ktoré vykazujú ťažkosti v čítaní a písaní.  Aj keď sa deti v materskej škole ešte systematicky neučia písmená, mnohé už poznajú niektoré písmená a táto znalosť tiež môže byť informatívna z hľadiska budúceho osvojovania gramotnosti.

Skórovanie: presnosť

Skóre presnosti je uvedené pre každú znalosť zvlášť (vyslovovanie a názov veľkých aj malých písmen abecedy). Celkové skóre je sumou správnych odpovedí v týchto štyroch úlohách.

Normy

Normy sú v súčasnosti vytvorené pre posledný ročník materskej školy a 1. ročník ZŠ (deti si osvojujú znalosť písmen ku koncu 1. roč. ZŠ). Normy sú pre celkové skóre znalosti vyslovovania písmen (veľkých a malých spolu) a pre celkové skóre znalosti  názvov písmen (veľkých a malých spolu), pretože tieto sa ukazujú ako dobré indikátory budúcej gramotnosti. Okrem toho poskytujeme aj normy pre celkové skóre znalosti písmen (vo všetkých štyroch subtestoch spolu).

Pomôcky na administráciu

Diktafón, Záznamový hárok k Testu znalosti písmen, Podnetový materiál k znalosti písmen (nastrihajte na kartičky s jednotlivými písmenami)

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 2

Verzianoriem: 2

Aktualizované: 01.07.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.