Test vynechávania hlások

Schopnosť vynechávať hlásky v pseudoslovách, ktoré majú rozdielnu úroveň fonologickej zložitosti. Cieľové fonémy sú prvé spoluhlásky a posledné spoluhlásky v pseudoslovách.

Vekové rozpätie

Test je vhodný pre deti, ktoré už majú zvládnutú (≥ 80%) izoláciu hlások v Teste izolácie hlások a pre deti vo veku 6-12 rokov.

Skórovanie: správnost’, rýchlost’

Zaznamenávame správnosť aj rýchlosť riešenia úloh. Správnosť je dôležitejší ukazovateľ u detí, ktoré v ktorejkoľvek časti tohto testu (prvé hlásky, posledné hlásky, celkové skóre) ešte nedosiahli vysokú (≥ 80%) úroveň v správnosti. Rýchlosť je dôležitejší ukazovateľ u detí, ktoré už dosiahli vysokú (≥ 80%) úroveň v správnosti.

Normy

Normy pre správnosť aj rýchlosť sú podľa ročníkov v súčasnosti dostupné pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón, stopky. Záznamový hárok k Testu vynechávania hlások.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:

Verzia testu: 2

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 9.5.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.