Tasg Darllen Ffugeiriau Am Funud

Mae’r prawf hwn yn asesu effeithlonrwydd dadgodio mewn fformat darllen yn uchel am funud. Mae ffugeiriau yn ymddangos fel eitemau anghyfarwydd, diystyr ac felly mae’r darllenydd yn dibynnu’n bennaf ar ei wybodaeth am gyfatebiad sain llythrennau (graffem-ffonem) i ddadgodio rhes o lythrennau. Mae profion fel hyn yn aml yn cael eu hystyried fel ffyrdd defnyddiol o fesur prosesu ffonolegol, ac yn fwy penodol i fesur rhuglder dadgodio graffo-ffonemig.

Ystod Oedran

Mae’r prawf hwn yn addas i blant mewn Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6.  Ond gyda darllenwyr ifanc iawn/amhrofiadol (Dosbarth Derbyn i ganol Blwyddyn 1), nid yw’n ychwanegu llawer o wybodaeth i’r prawf cyfatebol gyda geiriau go iawn (Tasg Darllen Geiriau Am Funud).

Sgorio

Cywirdeb

Caiff y prif sgôr am ddarllen yn uchel yn effeithlon ei gyfrifo trwy dynnu nifer yr ymatebion anghywir (yn cynnwys geiriau sydd wedi eu sgipio) o gyfanswm yr ymatebion y rhoddwyd cynnig arnynt.

Camgymeriadau

Fel rheol ni ystyrir camgymeriadau fel sgorau annibynnol mewn profion effeithlonrwydd darllen. Fodd bynnag, at ddibenion clinigol, weithiau mae’n ddefnyddiol cymharu cyfradd camgymeriadau plentyn o gymharu â’i normau o ran oedran/gradd.  Mae hyn yn galluogi ymarferwyr i fesur a yw plentyn yn  ddarllenydd araf iawn ond cywir, p’un a yw’n darllen yn gyflym ond yn anghywir, neu’n araf ac yn anghywir. 

Normau

Mae’r normau trawstoriadol ar gael ar gyfer blynyddoedd 1, 3, 4, 5, a 6. 

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio, Stopwatsh, Taflen Sgorio Darllen Ffugeiriau, Cerdyn Darllen Ffugeiriau

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn fwyaf diweddar o’r prawf

Fersiwn prawf: 1

Fersiwn normau: 1

Wedi’i ddiweddaru : 17/03/2021Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.